تبلیغات
عشق با در حسرت دیدار تو بودن زیباست - مادر

Mother's love is deeper than ocean

عشق مادر عمیق تر از اقیانوس است

Mother's lesson is bigger than the sky

دست مادر بزرگتر از آسمان است

Mother's sacrifice is greater than God

فداکاری مادر بزرگتر از خدا است

Mother's lap is more comfortable than the warm bed

دامان مادر راحت تر از رختخواب گرم است

Mother's tale is better than the best novel on this earth

داستان مادر بهتر از بهترین رمان بر روی زمین است

Mother's picture is more beautiful than a fascinating scenery

تصویر مادر زیباتر از مناظر جذاب است

Mother's blessings are more powerful than the thousands of seas

نعمت مادر بیشتر از هزاران دریاست

Mother's shade is cooler than the shade of heavy laden trees

سایه مادر خنک تر از سایه درختان سنگین انباشته است


Mother's light is brighter than the sun

نور مادر روشن تر از خورشید است

Mother's role is seventy times greater than the father

نقش مادر 70 بار بیشتر از پدر است

Mother's place is more sacred than any shrine

محل مادر مقدس تر از هر حرمیست

Mother's care higher than the heaven

مراقبت از مادر بالاتر از بهشت است